Kiểm tra thông báo Email

Sau khi hoàn tất tiến trình Sao lưu, theo như thiết lập ở Phần 3, bạn sẽ nhận được một thông báo gửi qua Email của bạn với nội dung về việc Backup job đã hoàn tất.

Nội dung:

Kiểm tra thông báo Email hoàn thành Backup Job

Email sẽ được gửi đến email của bạn sau khoảng 10 phút kể từ khi Backup job hoàn thành. Nếu bạn không thấy email được gửi về email hãy thử kiểm tra trong mục Spam.

Email

Kiểm tra thông báo Email hoàn thành Restore Job

Email sẽ được gửi đến email của bạn sau khoảng 10 phút kể từ khi Restore job hoàn thành. Nếu bạn không thấy email được gửi về email hãy thử kiểm tra trong mục Spam.

Email