Khôi phục từ bản Sao lưu

Tổng quan

Để khôi phục lại từ các bản sao lưu, bạn sẽ tiến hành chọn bản sao lưu đó và thực hiện khôi phục từ Backup vault như sau:

Hãy chắc chắn bạn đã thực hiện bước sao lưu ở phần trước để có một bản sao lưu sử dụng cho mục đích khôi phục.

Nội dung:

Khôi phục EBS Volume từ bản sao lưu

 1. Truy cập vào AWS Backup Console.

 2. Chọn Backup vaults, chọn sharenote-backup-vault để xem danh sách các bản sao lưu. 4.2_BackupVaults

 3. Trong mục Backups, chọn bản sao lưu mà bạn đã tạo ra trước đó

  4.2_RestoreBackup

 4. Chọn Actions rồi chọn Restore.

 5. Trong trang Restore backup, thiết lập các thông số liên quan đến EBS Volume mà bạn sẽ khôi phục lại.

  • Resource type: EBS volume
  • Availability zone: Lựa chọn Availibility zone mà bạn sẽ lưu trữ Volume khôi phục này. (VD: ap-southeast-1a)
  • Các tùy chọn còn lại để mặc định 4.2_RestoreBackupPrompt
 6. Chọn Restore backup.

 7. Danh sách Restore jobs sẽ hiển thị tiến trình khôi phục mà bạn vừa tạo ra ở trạng thái Created sau đó sẽ chuyển sang Running.

 8. Sẽ mất 5 - 15 phút để tiến trình này hoàn thành và bạn sẽ thấy trạng thái thay đổi từ Running sang Completed.

 9. Kiểm tra EBS Volume vừa mới được khôi phục lại.

4.2_Success