Kiểm tra hoạt động

Tổng quan

Ở phần cuối cùng này, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra các hoạt động của AWS Backup bằng việc thực hiện thủ công công tác Sao lưu và Khôi phục để xem các thông báo được gửi đến ngay sau khi tiến trình được hoàn tất.

Nội dung