Thiết lập Notification

Tổng quan

Để thiết lập thông báo, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh thông qua AWS CLI. (Bạn có thể tìm hiểu thêm về CLI thông qua Sử dụng AWS CLI trên Windows/Ubuntu)

Hãy chắc chắn bạn đã thiết lập AWS CLI trước khi thực hiện bài thực hành và chắc chắn chọn đúng Region mà bạn đang sử dụng.

Nội dung:

Thiết lập Notification

 1. Sử dụng Terminal (hoặc Command Prompt trên Windows) để sử dụng AWS CLI.
 2. Sử dụng lệnh aws backup put-backup-vault-notifications để kích hoạt tính năng Notification cho Backup Vault của bạn. Hãy thay đổi các thông số truyền vào của câu lệnh để phù hợp với tài nguyên của bạn.
  aws backup put-backup-vault-notifications --region <region> --backup-vault-name sharenote-backup-vault --backup-vault-events BACKUP_JOB_COMPLETED RESTORE_JOB_COMPLETED --sns-topic-arn <sns topic arn>
  
  • –region : Chọn Region phù hợp mà bạn đang sử dụng (Có thể bỏ qua nếu đã thiết lập Region mặc định). Ví dụ: ap-northeast-1
  • –backup-vault-name : Tên Backup Vault mà bạn đã tạo ở bước trước đó (Tên backup vault có phân biệt chữ hoa và chữ thường). Ví dụ: sharenote-backup-vault
  • –backup-vault-events: nhập BACKUP_JOB_COMPLETED để nhận thông báo khi tiến trình backup đã hoàn thành và RESTORE_JOB_COMPLETED để nhận thông báo khi tiến trình restore đã hoàn thành.
  • –sns-topic-arn : Nhập ARN của SNS topic chúng ta đã tạo trước đó. Ví dụ: arn:aws:sns:ap-northeast-1:xxx879421xxx:sharenote-backup-sns

Lưu ý:
Thay region với mã region tương ứng bạn đang sử dụng.
Thay sns topic arn với ARN của SNS topic chúng ta đã tạo trước đó.

 1. Sau khi sửa lại câu lệnh cho phù hợp, hãy chạy lệnh trên để kích hoạt việc gửi thông điệp đến SNS Topic mỗi khi tiến trình Backup/Restore thành công.
 2. Để kiểm tra lại việc thiết lập, bạn có thể chạy lệnh aws backup get-backup-vault-notifications để kiểm tra thiết lập với SNS Topic ARN đã được cấu hình. Hãy nhớ thay đổi các thông số để phù hợp với hệ thống của bạn.
  aws backup get-backup-vault-notifications --backup-vault-name sharenote-backup-vault --region <region>
  

Notification

Lưu ý:
Thay region với mã region tương ứng bạn đang sử dụng. \

Đến đây, bạn đã hoành thành việc kích hoạt nhận thông báo cho các hoạt động Backup/Restore thành công từ AWS Backup. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của AWS Backup.